webinar register page

Webinar banner
Jaka praca i jaki pracownik w erze po-covidowej?
webinar prowadzony przez Marka Dareckiego - prezesa Pratt & Whitney Poland oraz Stowarzyszenia Producentów Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza"

Mar 10, 2021 12:00 PM in Warsaw

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register
1. Administratorem danych osobowych jest Pratt & Whitney Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, Polska
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i udziału uczestników w webinarze.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe również w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z realizacją webinaru (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
5. Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Spółką, jak również w zakresie wymogów bezpieczeństwa na terenie Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom: świadczącym na rzecz Spółki, usługi IT, HR, księgowe, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe, agencyjne, szkoleniowe, ochrony.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;
8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla celu realizacji umowy cywilnoprawnej, a następnie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pozostających w związku z realizacją umowy, jak również ciążących na Spółce obowiązków określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa np. przepisami dotyczącymi rachunkowości czy podatków.
9. W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo:
a) dostępu do Pana/Pani danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) ich usunięcia,
d) ograniczenia ich przetwarzania,
e) ich przeniesienia,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli Spółka przetwarza je w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu,
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Spółka przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.